Thứ năm, Ngày 29/02/2024
Trang chủ Giới thiệu Diễn đàn Liên hệ Đặt làm trang chủ  
   Trang chủ > Event - Kỹ năng mềm > Kỹ năng tư duy >
  Sự hình thành tư duy và một số đặc trưng của nó Sự hình thành tư duy và một số đặc trưng của nó , DIỄN ĐÀN KẾT NỐI CÁC MC VIỆT NAM
 
Sự hình thành tư duy và một số đặc trưng của nó

       1. Sự hình thành tư duy.

       Khi đưa ra nhận xét về vai trò của những hoạt động sống trong đời sống của con người cũng như con vật, C.Mác đã phân biệt rõ: "Con vật đồng nhất trực tiếp với hoạt động sinh sống của nó. Nó không tự phân biệt nó với hoạt động sinh sống của nó. Nó là hoạt động sinh sống ấy. Còn con người thì làm cho bản thân hoạt động sinh sống của mình trở thành đối tượng của ý chí và của ý thức của mình. Hoạt động sinh sống của con người là hoạt động sinh sống có ý thức. Đó không phải là cái tính quy định mà con người trực tiếp hòa làm một với nó. Hoạt động sinh sống có ý thức phân biệt trực tiếp con người với hoạt động sinh sống của con vật. Con người phân biệt với con vật bởi hoạt động sinh sống có ý thức của họ. Nhưng ý thức là gì mà với nó, trong hoạt động của mình, con người tự phân biệt với con vật? Trả lời vấn đề này, C.Mác cho rằng, ý thức "chẳng qua chỉ là vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con người và được cải biến đi ở trong đó", còn V.I.Lênin thì cho rằng, ý thức là phản ánh chủ quan của thế giới khách quan". Vậy, có thể khái quát theo quan điểm duy vật biện chứng rằng, ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan trong bộ não người một cách năng động và sáng tạo.

       Lao động là phương thức hoạt động sinh sống của con người. Trong lao động diễn ra một quá trình gồm hai chiều liên quan mật thiết với nhau. Chiều thứ nhất, hoạt động được vật hoá vào trong sản phẩm, tác lao động chuyển từ hình thái "động" sang hình thái "tĩnh”. Chiều thứ hai, "di chuyển" các khách thể vào bộ não người, cải biến đi và tạo ra trong đó những hình ảnh chủ quan hay ý thức. Chiều thứ hai chính là hoạt động phản ánh của con người, hoạt động sản sinh ra ý thức.

       Hoạt động phản ánh của con người là hết sức phức tạp, song về đại thể, có thể đưa một cách tương đối thành hai mặt: xúc cảm và nhận thức. Xúc cảm tạo ra những tình cảm nói lên mục đích và điều khiển hành động của con người với đối tượng bằng cách gán giá trị cho các mục tiêu của chúng. Nhận thức thể hiện sự phản ánh hướng đến nắm bắt khách thể cùng các phương tiện, phương pháp hoạt động và sản sinh ra những tri thức cung cấp “cái kỹ thuật" cho con người trong hành động của họ. Xúc cảm và nhận thức trong hoạt động phản ánh của con người gắn bó mật thiết với nhau, chúng ta thấy ở các hiện tượng ý thức, không có sự hiểu biết nào lại không đi kèm với những tình cảm nhất định và cũng không có tình cảm nào lại không hàm chứa một sự hiểu biết nhất định. Sự gắn bó hữu cơ giữa xúc cảm và nhận thức cho phép chúng ta có thể coi hoạt động phản ánh của con người như là quá trình nhận thức và do đó không có nhận thức thì nói chung, cũng không có ý thức.

       Thoạt đầu, ý thức thường chỉ là những hình ảnh của con người về thế giới các sự vật, hiện tượng bên ngoài. Sự phát triển xã hội ngày càng làm cho lao động trở thành phương thức sinh sống duy nhất của tồn tại người và do đó, cũng làm cho ý thức trở thành hình thức phản ánh phổ biến mang đặc trưng người. Khi đó, ý thức được mở rộng ra và bao quát toàn bộ đời sống con người, cả thế giới các sự vật, hiện tượng bên ngoài lẫn hoạt động của con người và do vậy, bản thân hoạt động với đối tượng cũng được con người ý thức, tức là con người ý thức về các hành động của chính mình. Đây chính là điều mà theo C.Mác, nhờ nó, con người biến bản thân hoạt động sinh sống của mình thành đối tượng của ý thức. Và, chỉ khi con người ý thức được hoạt động của mình thì khi đó, mới có sự "di chuyển" (có cải biến) hoạt động vật chất bên ngoài vào trong đầu óc họ và cũng chỉ khi đó, không chỉ đối tượng và kết quả hoạt động, mà cả những hành động và thao tác thực tiễn của con người mới được phản ánh vào trong đầu óc họ. Lúc này, những hành động và thao tác thực tiễn bên ngoài của con người trở nên có ý nghĩa điệu bộ, thông báo và lời nói, chúng được ghi lại, giữ lại và cải biến đi trong bộ não của họ thành những hành động và thao tác trí óc, làm cho "ý thức - hình ảnh” trở thành "ý thức - hoạt động". Nói cách khác, ý thức đã trở thành hoạt động. Và với tư cách là hoạt động, ý thức có tính độc lập tương đối với thế giới đối tượng và ở chừng mực nhất định, đã được giải thoát khỏi sự chi phối trực tiếp của thực tiễn cảm tính của con người.

       Ý thức - hoạt động, về đại thể, cũng có mặt xúc cảm và mặt nhận thức. Mặt xúc cảm vẫn tạo ra những tình cảm xác định mục đích và gán giá trị cho các mục tiêu hành động của con người. Nhưng lúc này, xúc cảm có trình độ cao hơn, nó trở thành một hoạt động bên trong ý thức và những đánh giá do nó thực hiện được nâng lên dưới sự chỉ dẫn của tri thức, làm cho các tình cảm hàm chứa yếu tố trí tuệ nhiều hơn. Mặt nhận thức vẫn là hoạt động nắm bắt khách thể cùng các phương thức và phương tiện hoạt động, sản sinh ra những tri thức cung cấp kỹ thuật cho các hành động của con người. Song lúc này, nhận thức đã được nâng lên trình độ cao hơn, trở thành một hoạt động trí óc diễn ra ngay bên trong các hiện tượng ý thức. Nhận thức trở thành hoạt động của tri thức sản sinh ra tri thức. Ở bình diện ý thức - hoạt động, nhận thức con người phản ánh được cả bản thân hoạt động của họ. Khi hoạt động được nhận thức thì các tri thức được sản sinh ra trở nên có nội dung hoạt động. Nói cách khác, nhận thức sản sinh ra những tri thức và truyền cho chúng cả nội dung hoạt động. Mỗi tri thức có nội dung hoạt động bao giờ cũng là một "hình ảnh tổng thể" về đối tượng, về phương tiện và phương pháp hoạt động, về những hành động và thao tác thực tiễn của con người với đối tượng và về cả bản thân chủ thể hoạt động: Do vậy, có thể nói, tri thức có nội dung hoạt động thực sự là một hệ thống. Nội dung hoạt động của tri thức chính là hiện thực khách quan, bao gồm các đối tượng vật chất, các phương tiện và phương pháp, các hành động và thao tác vật chất của con người với đối tượng đã dược phản ánh trong nhận thức của họ.

       Với những tri thức có nội dung hoạt động thì một dạng nhận thức cao hơn của con người xuất hiện, đó là tư duy. Nếu nhận thức nói chung được hiểu là sự phản ánh có cải biến thế giới khách quan trong đầu óc con người và sản sinh ra ở trong đó những tri thức, thì tư duy là kệ tri thức hoạt động sản sinh ra tri thức. Tư duy là mặt nhận thức của. ý thức - hoạt động và do vậy, nếu không có nhận thức, không có ý thức thì con người cũng không có tư duy. Dĩ nhiên, không phải cứ có nhận thức và ý thức là con người đã có tư duy. Con người có tư duy khi nhận thức của họ phản ánh được hoạt động vào trong ý thức. Điều đó cho thấy, tư duy không hoàn toàn đồng nhất với ý thức, nó là mặt nhận thức của ý thức - hoạt động. Tư duy cũng không đồng nhất với nhận thức nói chung, mà là nhận thức ở trình độ cao, trình độ con người phản ánh được hoạt động của họ vào trong ý thức. Sự xuất hiện của tư duy đánh dấu bước phát triển căn bản của nhận thức con người, khi nhận thức đạt tới trình độ có thể nắm bắt được bản chất, quy luật của hiện thực khách quan. Cùng với tư duy của mình, con người chính thức trở thành chủ thể của các quá trình cải tạo tự nhiên và xã hội của mình.

2. Những đặc trưng của tư duy.

       Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra một số đặc trưng cơ bản của tư duy. Nhũng đặc trưng đó là:

       Thứ nhất, tư duy là dạng hoạt động tri thức diễn ra trong ý thức con người,có nguồn gốc thực tiễn. Dạng hoạt động này có cơ cấu gồm các hành động và thao tác của trí óc. Những hành động và thao tác trí óc có nguồn gốc từ những hành động và thao tác thực tiễn trong lao động của con người lao động xét như là phương thức tồn tại phổ biến của cộng đồng người. Chính nhận thức đã phản ánh lao động vào trong bộ não người, cải biến đi ở trong đó các hành động và thao tác trí óc. Sự phát triển của lao động quyết định sự xuất hiện và hoàn thiện các hành động, các thao tác trí óc trong tư duy của con người, ngược lại sự phát triển tư duy con người cũng có tác dụng hoàn thiện các hành động và thao tác thực tiễn trong lao động của họ.

       Thứ hai, tư duy là một dạng nhận thức nảy sinh khi có những hệ thống tri thức làm tiền đề. Các tri thức tiền đề đều được đem lại bởi nhận thức, nhưng để được đưa vào quá trình tư duy nào đó, chúng phải có nội dung hoạt động và phù hợp với logic hoạt động của lao động, tức là phù hợp với tính quy luật của những hành động và thao tác thực tiễn của lao động. Tư duy sản sinh ra tri thức dựa trên hệ tri thức có trước làm tiền đề và do vậy, nó là dạng nhận thức gián 'tiếp. Không có hệ tri thức làm tiền đề, chỉ có thể có nhận thức mà chưa có tư duy. Tư duy cũng là sự vận động của các hệ thống tri thức. Nếu chỉ dựa trên một số hữu hạn những tri thức làm tiền đề thì quá trình tư duy sẽ có lúc phải dừng lại. Cho nên, để tư duy liên tục diễn ra thì phải thường xuyên bổ sung thêm những tri thức mới, những tài liệu mới được đem lại bởi nhận thức trên cơ sở vận động của hiện thực và sự phát triển của lao động.

       Thứ ba, với tư cách là hệ tri thức hoạt động sản sinh ra tri thức, tư duy con người đòi hỏi một bộ máy công cụ và phương tiện nhất định. Không có bộ máy này thì hệ tri thức không thể đi vào hoạt động và vì thế, cũng không có tư duy. Các công cụ của tư duy, như khái niệm, phán đoán, suy lý…là những hình thức mà trong đó, tri thức được tập trung, tổ chức lại và đi vào hoạt động. Tư duy con đòi hỏi các phương tiện để cố định lại (nói một cách tương đối), khách quan hoá và truyền bá tri thức. Chính các tín hiệu, dấu hiệu và ngôn ngữ là những phương tiện của tư duy con người, trong đó ngôn ngữ là phương tiện phổ biến và hữu hiệu nhất. Ngôn ngữ tham gia vào các quá trình tư duy với tư cách là cái chứa đựng các nghĩa biểu đạt cho sự vật mà thoạt đầu, có hình thái vật chất bên ngoài với chức năng phát âm thông báo, về sau chức năng này giảm dần và chuyển thành lời nói bên trong, có chức năng chuyên chở các ý nghĩ. Mặc dù vậy, sự phát triển của tư duy cũng không làm cho hình thức vật chất bên ngoài của ngôn ngữ mất đi mà ngược lại, nó luôn được duy trì và phát triển. Nhờ 'có bộ máy công cụ và phương tiện đó mà các quá trình tư duy không bị hỗn loạn, trở nên xác định. Và được duy trì.

       Thứ tư, tư duy xuất hiện khi mà trong cuộc sống, con người vấp phải những vấn đề nào đó và do đó, nó luôn có ít tượng nhất định. Tư duy không diễn ra nếu con người không vấp phải những vấn đề trong cuộc sống của họ và với tư cách là hoạt động tri thức, tư duy không thể không có đối tượng. Khi có một vấn đề thực tiễn hay nhận thức mà với những tri thức cũ hay cách làm cũ, con người không giải quyết được hoặc giải quyết không có hiệu quả thì quá trình tư duy diễn ra với tư cách là sự huy động khối tri thức mà họ đã lĩnh hội được để tìm ra các giải pháp mới. Do các giải pháp này là những giải pháp cho hoạt động, nên tư duy chỉ có thể tìm ra chúng trong quá trình nhận thức những đối tượng nhất định. Cùng với việc tìm ra các giải pháp cho hoạt động của con người, tư duy còn tạo ra cho họ những tri thức mới.

       Thứ năm, tư duy là một chức năng của não người và với tư cách này, nó là một quá trình tự nhiên, song mặt khác, tư duy cũng không tồn tại bên ngoài xã hội, bên ngoài khối kiến thức và các phương thức hoạt động mà loài người đã sáng tạo ra và tích luỹ được. Mỗi con người cụ thể trở thành chủ thể tư duy không chỉ vì họ có bộ não, mà quan trọng hơn là vì, trong quan hệ xã hội - giao tiếp, họ nắm được ngôn ngữ và thông qua ngôn ngữ, họ lĩnh hội được các tri thức, các công cụ, các thao tác logic do loài người sáng tạo ra. Và do vậy, tư duy là một chức năng của bộ não người có tính xã hội - lịch sử, là một sản phẩm của lịch sử xã hội.

       Những đặc trưng trên đây cho phép chúng ta hình dung mỗi quá trình tư duy với hai chiều. Chiều thứ nhất thể hiện tư duy là quá trình bao gồm các hành động và thao tác trí óc nhằm thâm nhập vào thế giới đối tượng bằng cách sử dụng các công cụ, các phương tiện nhận thức để sản sinh ra những tri thức mới, đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề thực tiễn và nhận thức mà con người đang hướng tới. Chiều thứ hai thể hiện tư duy là quá trình mà cũng bằng cách thông qua việc sử dụng các công cụ, các phương tiện nhận thức, nhưng là để củng cố, hệ thống hoá và duy trì khối tri thức mà con người đã có. Đây là hai chiều đồng thời và thống nhất với nhau trong mỗi quá trình tư duy nhất định, nhưng có tác dụng khác nhau: chiều thứ nhất đảm bảo cho tư duy một sự phát triển và biến hoá, chiều thứ hai lại đảm bảo cho các quá trình tư duy có tính xác định, cho phép nó tạm thời chấm dứt để có thể được khách quan hoá và hiện thực hóa.

Nguồn: Tạp chí Triết học


  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 
hpr359

Nội dung các bình luận
 

Các tin khác
  + Dạy kỹ năng bằng ngôn ngữ... chợ búa (11/10/2011)
  + Vận dụng tư duy sáng tạo (19/03/2011)
  + Gieo thói quen tư duy sáng tạo (12/08/2010)
  + Chúng ta thường gặp lỗi khi tư duy như thế nào? (02/06/2010)
  + Người Việt hiện đại và tư duy logic, tư duy triết học (17/05/2010)
  + 6 chiếc mũ tư duy (25/01/2010)
  + Khái niệm tư duy sáng tạo (14/02/2009)
Hỗ trợ trực tuyến
Ban quản trị Diễn đàn
Tìm kiếm MC - BTV
Quyền Linh; Lại Văn Sâm; Diễm Quỳnh; Anh Quân; Ngọc Oanh; Nguyên Khang; Quỳnh Hương; Thanh Bạch; Hoài Anh; Long Vũ; Phan Anh; Dương Thùy Linh; Thanh Hùng; Kim Tiến; Lê Anh; Quang Minh; Thảo Vân; Danh Tùng; Mỹ Linh; Thanh Mai; Tuấn Tú; Thụy Vân; Thanh Vân; Anh Tuấn; Hồng Phúc; Trần Ngọc; Phương Thảo; Bình Minh; Đỗ Thụy; Ngô Phương Lan; Diệp Chi; Nguyễn Thị Huyền; Huyền Châu; Thu Uyên; Anh Tuấn; Kỳ Duyên; Oprah Winfrey; Larry King; MC; Bước nhảy hoàn vũ 2012; Master of Ceremonies;
Quảng cáo

TIN MỚI NHẤT
Những MC nam có duyên với nhan sắc Việt Những MC nam có duyên với nhan sắc Việt
Bảo vệ giọng nói như thế nào? Bảo vệ giọng nói như thế nào?
Thời cơ “vàng” để thăng tiến Thời cơ “vàng” để thăng tiến
Để làm một biên tập viên truyền hình Để làm một biên tập viên truyền hình
PG: Ngoại hình đẹp, chưa đủ! PG: Ngoại hình đẹp, chưa đủ!
 Bình luận
vũ văn tiến : Có phải lại văn sâm bị đột quỵ không
Ngọc Duyên : Em hay nghe MC Bùi Anh Tuấn dẫn Kênh XoneFM - VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam. Anh MC Bùi Anh Tuấn này có phải là Ca sỹ Bùi Anh Tuấn - The Voice không ạ?
LÒ VĂN DUYÊN : em muốn học mc nhưng không biết học ở đâu vì quá nhiều trung tâm, hãy cho em lời khuyên được không ạ
Longmountain ho : Nghề MC chưa hẳn đẹp và nổi tiếng là đủ mà nó còn đòi hỏi những tố chất cần thiết khác. nếu không khéo vào nghề không những không nổi tiếng mà còn tai tiếng. Bởi thế mới nói không phải ai muốn làm MC cũng được.
Anh Kim : Em muốn có thêm thông tin về MC Thái Dương của Đài PT-TH Long An. Anh ấy dẫn rất nhiều thể loại chương trình từ thời sự đến giải trí đều rất thu hút. Mong MC Việt Nam cho em biết thêm nhiều thông tin của anh MC này!
Ngô Thu Thủy : Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn...9.5 :). Mỗi người đã thể hiện rất tốt trong vị trí của mình! Chúc các anh chị thành công và cố gắng hơn nữa trong nghề MC cũng như trong cuộc sống của mình!
Nguyễn Thúy An : Em cũng ít theo dõi chương trình VTV6 do điều kiện, nhưng vừa rồi có dịp đưa học sinh ra Hà Nội tham dự chương trình "Đối thoại trẻ" ngày 17/8, em thấy anh Hữu Bằng DCT rất hay, em thực sự rất ngưỡng mộ. Chúc anh Bằng tiếp tục có thật nhiều chương trình hay và thành công hơn nữa nhé!
thich gai dep : thich ngam nhung co btv xinh d
thanh mai : khônh biết có chị Hồ Ngọc Hà ở đây không nhỉ?em muốn được gạp chị và nói chuyện cùng chị!...!em thích chị ứa đi mất thôi
nguyễn anh thơ : thích mc quang minh,nguyên khang và các mc vtv6
Pam Nông : Em rất ngưỡng mộ các anh chị MC, thật sự muốn được giao lưu trực tuyến về kinh nghiệm MC với một trong số đó thì thích quá
baby bu : mk thit all cac anh cj tren vov giao thong lem ak,,,um oaaaaaaa nek
QuảnVăn Tuấn : Cho e hỏi chị Quản Vân Anh quê đâu nhỉ?e cùng Họ vs chị mà.hehef.mọi ngươi biết chỉ dùm moeí nha.thanks
Phan Truc Lieu : Em rất yêu thích công việc của một PTV. Em có lợi thế ở ngoại hình dễ thương, giọng nói truyền cảm. Em đã từng thuyết trình và dẫn chương trình khi còn là SV. Hiện em đang làm NVVP. Em rất mong có cơ hội trong lĩnh vực PTV. Vui lòng liên hệ: 0902 082 042
Kim Hiền : Mình rất ngưỡng mộ giọng nói của anh MC Như Ngọc của kênh VOV Giao Thông.anh chị nào biết facebook của anh ấy cho mình biết với ạ.thank all
pham thi van ha : uoc mo
phạm thuận : hello everybody, mình rất ngưỡng mộ anh Khắc Cường của Olympia và các chương trinh thể thao của vtv3. mình muốn biết thêm thông tin về anh ấy, mình có thể giao lưu vs anh bằng cách nào bây giờ, mong mọi người chia sẻ!!! Thanks !
Bùi Hồng Hạnh : Em hiện là Sinh viên nhưng rất yêu thích công việc MC. Em muốn theo học 1 khóa học về ky năng làm MC, nhưng chưa tìm được địa chỉ uy tín nào. Mong các anh chị có thể giới thiệu cho em 1 số địa chỉ tin cậy đc ko ạ?
Minh thu : Dù ức chế thế nào thì cũng không được nói ra.
đỗ công luật : tôi thấy sao các chương trình của các đài truyền hình, khi dẫn chương trình toàn đưa các ca sĩ, diễn viên lên làm MC, trong khi họ đã có nghành nghề ổn định của mình rồi, giờ lại lấn sang nghành khác, thì đối với chúng tôi cũng là giới trẻ, cũng muốn thử sức mình với chương tinh thì lại không được, có phải chăng quá thiên vị hay chăng, sao ta không mở lớp đào tạo riêng, MC riêng cho chương trình, đằng này có chắc người mẫu, ca sĩ, diễn viên... có chắc dẫn chương trình hay hơn những người đào tạo bài bản.
trần văn quý : xin hỏi, em rất yêu thích nghề mc, nhưng em muốn học và đào tạo để làm MC thì học ở đâu, cũng như thi tuyển như thế nào?, em thấy hiện nay có nhiều kênh truyền hình chọn mc, nhưng không đăng tuyển, khi chúng em lên google khó tìm thông tin. mong khi đài truyền hình có tuyển chọn mc thì xin thông báo lên các trang web của đài cho thí sinh biết rõ và nộp hồ sơ đăng ký.
trần văn quý : bầu chọn MC Hoài An
nguyen van ha : sao an mac dep vay
Trần Bích Phương : Xin chào mọi người,mình rất đam mê và thích nghề MC,nếu ai có biết nơi nào tuyển MC pm giúp mình nhé.Cảm ơn nhiều
mây babe : mọi người ơi, em muốn hỏi cầu vồng Mc bao h tổ chức tiếp ạ?
MC QUANG TỨ : Chào cả nhà, rất vui được làm quen và chia sẻ kinh nghiệm cùng mọi người trong nghề MC
nguyen vu : viet khue fan real thi ve nha ma ngu.binh luan tren vtv3 khong fai noi the hien tinh ca nhan
hhangrya : e thik bac lai van sam nhat,e uoc mo duoc tro thanh mc nhu bac ay,lam sao dê duoc nhu bac vay a
Nhung Nguyen : e thích MC Mạnh Tùng a ấy rất vui tính và cởi mở với mọi người
ĐANTHUTRANG-nữ-HN : chào chị Thanh Vân ,em đã xem tập phim chị đóng Cô nàng bướng bỉnh,phim rất hay,chị và Hoà Hiệp rất sứng đôi...nhưng ngoài đời chị lấy một anh chàng xấu quá chị. ko sao chị ạ,em cũng chúc chị và nguòi chị yêu mãi Hạnh Phúc,luôn đựoc ba mẹ thương yêu,chăm sóc con chị sinh ra béo chị ạ? chị vân có số điẹn thoại cho em xin nha chị,chị em mình liên lạc nt cho nhau . em DANTHUTRANG-HN
Liên : Mc Quang Minh - thời sự. vote cho anh Minh
Minh : Em thjch nhat chj nguyen quynh pham.
vananhjiyong : minh dang uoc muon duoc lam mc cho mot chuong trinh radio, ai biet noi tuyen dung thi nhan cho minh nhe, gmail minh la Vananhk54dna@gmail.com minh rat thich dc lam mot nguoi dan chuong trinh tren radio. cam on moi nguoi nhieu ^^
ngoc lan : e rat thich chitung chi
xuan hien : minhlahienminhratvuidclamwendclamwenvoitatcamoinguoi
Hoai an : Mc hoai anh rat de thuong
vũ hải yến : xin chào mọi người. trường mình có tổ chức cuộc thi MC mình muốn thử sức mong các bạn cho mình kinh nghiêm nha
Quang : Cần tìm một công việc MC, hoạt náo. thích nhất là các chương trình thực tế mà ko thấy tuyển, các ac có thông tin gì vui lòng cho e biết với.cám ơn các ac! yh:quangd1411
NGUYỄN GIA MINH : minh là nguyễn Gia Minh mình rất vui khi đuocj giao lưu và làm quen cùng các bạn.sdt cua minh 0904.89.82.82
Lan Anh : @anh Sơn: tôi cũng nghĩ giống bạn
btvtranlam : hình như Vân Anh không phải là con của Kim Tiến đâu ah. Ngày xưa bà Kim Tiến có chồng nhưng con bị chết( lấy ông Tám bên Detech đó )
Nông Ánh Ngọc : em là sinh viên năm nhất học viện báo chí tuyên truyền.em muốn làm cộng tác viên cho đài truyền hình thì cần những điều kiện gì ạ?
nguyễn anh sơn : tôi xin hỏi: có phải BTV Vân Anh VTV1 có phải con NSUT KIm Tiến không? sao mà giống thế
bac-nam : Thông báo: đã qua nhiều đợt casting trong TP HCM và Hà Nôi-Chúng tôi vẫn chưa tìm được diễn viên chính cho phim truyện nhựa “Nếu Như còn được sống…” đạo diễn Lê Ngọc Linh. Bộ phim nói về đề tài về chiến tranh việt nam và linh hồn của các anh bộ đội đã hi sinh trong cuộc chiến chống Mỹ. Các bạn trẻ đam mê điện ảnh và muốn góp những gương mặt mới cho điện ảnh Việt Nam. Tiêu chuẩn: Nữ,Nữ 16-25 tuổi – Tự tin với hình thể của mình,Không dị tật,Không nói lắp,Nữ cần biết bơi(một chút cũng được),đam mê điện ảnh,… Trân trọng mời các bạn tham gia casting. Hãy gửi Hình,thông tin cá nhân,địa chỉ (Tỉnh,thành) và số điện thoại vào e-Mail neunhuconduocsong@gmail.com Những người được chọn chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp. Thời hạn đến hêt 15/12/2011 Thân mến!
Đỗ Thị Nhung : Cho mình tham gia với cả nhà ui . Có điều kiện gì không nhỉ ???
lưu thị thu hương : dáng hình của mình thì rất ok...thắt đáy lưng ong,nhưng chiều cao thì không đủ..chán thật...trời ơi sao để 1 nhân tài như tôi phải như thế này....huhu
thuyanh : ca ban oi! chi ng o hnoi dc thi cau vong thoi ah? nhung ng tpho khac co dc thi k?
Lương triều vỹ : xin chao moi nguoi minh ten VỸ. minh dang la sv nam 2 truong CD HANG HAI.minh co khieun khoi hai tu tin va cuon hut duoc nguoi khac theo minh.lieu minh co the lam MC duoc ko?minh rat vui duoc giao luu cung moi nguoi.sdt cua minh 0986.326.117
duong xuan tung : A QUYEN LINH HAY MA
Tuấn : Giới nghệ sĩ VN dở hơi
Bùi Thái Bảo : TÔI GHÉT QUYỀN LINH!!! VÌ SAO AH? ANH TA CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG , NGÔN TỪ RẤT LÀ THIẾU LỄ ĐỘ TRONG CHƯƠNG TRÌNH " VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH". NGƯỜI CHƠI ĐANG LÀM MUỐN ĐIÊN LUÔN MÀ CỨ HÉT LEN6 HỐI HẢ, CHÍNH NGƯỜI XEM CÒN PHẢI GIẬT MÌNH KHI NGHE ANH TA HÉT NHƯ VẬY. CON NỮA, ĐIỀU ĐÁNG LÊN ÁN NHẤT LA LÚC RÚT THĂM 3 THÙNG PHIẾU. LÚC ĐỌC KẾT QUẢ CỦA 3 LÁ PHIẾU THÌ ANH TA CỨ CỐ TÌNH CÀ LAĂM :" AH.. BA ..BA..BA.." TÔI CHẲNG THẤY CÓ GÌ LÀ HỒI HỢP TRONG CÁCH PHÁT NGÔN NHƯ VẬY. NGƯỢC LẠI LÀ TÔI THẤY QL THIẾU LỄ ĐỘ TÔN TRỌNG NGƯỜI CHOI CŨNG NHƯ NGƯỜI XEM. MONG RẰNG QL SỚM NHẬN THỨC ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG THIẾU KIỂM SOÁT ĐÓ.
Họ tên : ai có biết trang nào nói thông tin của các MC ko> Mình đang tổ chức sự kiện mà ko biết chon MC nào
jl : các bác cho em hỏi BTV Nguyễn Trần Vân Anh năm nay bao nhiêu tuổi
Nông Tuyết Nhung : Từ lâu em đã rất thích làm MC chương trình, Em cũng được nhận xét là có một giọng nói dễ nghe và cũng đã dẫn một vài chương trình nhỏ ở trường.. em ước gì mình có được cơ hội làm MC cho các ĐTH phát sóng bản tin về dân tộc thiểu số. các anh chị ơi làm sa
dấu hỏi : sao dạo này người ta dễ dàng trở thành hoa hậu thế cả nhà nhỉ?
trịnh thị thủy : mình có giọng đọc truyền cảm và đặc biệt rất đam mê dẫn chương trình radio.liên hệ với mình qua địa chỉ email: trinhthithuy020190@gmail.com
Lê Thị Thu Hiền : em hiện đang là sinh viên năm thứ 3 ĐH Kinh Tế Quốc Dân.em rất yêu thích công việc MC và cũng có nhiều cơ hội dẫn các chương trình ở trương cùng như nơi sinh sông..Mọi người đều nhận xét em có chất giọng hay và truyền cảm.em rất muốn có cở hộ làm cộng tác viên cho VOV hoặc VTV.Nếu có thông tin về đợt tuyển Mc nào mong anh chị sẽ cho em biết với ạ.SĐT cảu em là: 01664585969
gin : minh cung rat thich cv MC vaf rat muon duoc thu suc voi cong viec nay,dac biet la cac chuong trinh tren dai.hi vong la mot ngay khong xa minh se co co hoi de thuc hien dieu minh mong muon.hi.
thuyduong : e đang là sinh viên năm 2 tại trường Đại học THủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Em muôn kiếm một việc làm thêm về nghề MC, công tác viên MC hay đọc tin tức radio cung được hay một việc làm nào đó có liên quan đến MC. Em đã dẫn nhiều chương trình cho lớp, thi hùng biện...
nguyễn xuân thanh : hic em mới được nhận vào làm cộng tác viên MC radio cho một kênh truyền thông teen, nhưng mà em muốn có thêm kinh nghiệm, chứ thực sự em chưa hài lòng về mình lắm
  Bình luận của bạn
(*) Mã:  awy123

QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
Khách online: 65
Số lượt truy cập: 145954137
Trang chủ Tin tức - sự kiện Nghề MC Thời trang & Sức khoẻ Góc Báo chí Nghề mẫu - PG Event - Kỹ năng mềm Làm đẹp Hậu trường Lên đầu trang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ WWW.MCVIETNAM.NET

Liên hệ quảng cáo: 097.2468.766

      Bản quyền thuộc về mcvietnam.net - Copyright © 2008-2020. Ghi rõ nguồn: "mcvietnam.net" khi phát hành lại thông tin từ website này.